K uplatňovaniu myšlienok trvalo udržateľného rozvoja v praxi prispeje nová technologická linka spoločnosti PR Krajné, s.r.o., na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov z výroby autodielov a zo spracovania vozidiel po skončení životnosti, ktorú oficiálne uviedli do trvalej prevádzky v piatok 8.11.2013 v Krajnom, v okrese Myjava. Projekt nadviazal na rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, ako aj na nevyhnutnosť plniť záväzky SR, ktoré vyplývajú z implementácie príslušných európskych smerníc do národnej legislatívy a ich cieľom je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov. Informoval o tom Juraj Plesník, konateľ PR Krajné, s.r.o.
„Našim zámerom bolo využiť nové poznatky v oblasti recyklácie automobilových textílií a začať zhodnocovať aj textilné odpady, ktoré končili nevyužité na skládkach. Často aj na čiernych. Realizáciu projektu podporil Recyklačný fond a na kapacitné rozšírenie technologickej linky získala spoločnosť PR Krajné aj podporu zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu životné prostredie. Toto spojenie potvrdzuje zodpovednosť príslušných inštitúcií za budúcnosť tejto krajiny,“ povedal J. Plesník.
Dodal, že unikátna patentovo chránená technológia mechanickej recyklácie syntetických textílií (ojedinelá nielen v EÚ), je výsledkom vlastného slovenského výskumu a vývoja a z veľkej časti i slovenskej výroby samotného zariadenia.